| Eng
::   ธุรกิจการให้สินเชื่อ
::   ธุรกิจการจัดการบริหารสินทรัพย์
::   ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
::   ธุรกิจรับจ้างดำเนินงาน

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2405 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-666-9488
โทรสาร : 02-666-9488 Press 9
อี-เมล์ :
webmaster@acap.co.th
เว็ปไซต์ :
http://www.acap.co.th
 
 
หน้าหลัก บริการของเรา › ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านกฏหมาย

การให้บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย อาทิเช่น ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายแพ่ง กฎหมายล้มละลาย กฎหมายภาษี และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ จะเป็นหน้าที่ของบริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จำกัด หนึ่งในบริษัทย่อยของเรา

เราให้บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายทั่วไป และยังให้บริการเฉพาะทางในด้านต่อไปนี

  1. ที่ปรึกษากฎหมายสำหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
    • การบริหารคดีศาล – เราให้บริการประสานงานและติดตามคดีที่อยู่ในชั้นศาล และประสานงานกับทนายความผู้ดูแลคดี ทั่วประเทศไทย
    • เตรียมสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    • การจัดทำแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
  2. งานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ – เราช่วยเร่งกระบวนการติดต่อกับภาครัฐ และแก้ไขปัญหาในเรื่องสำคัญต่างๆ
  3. การเตรียมสัญญาต่างๆ – เราจัดเตรียม ให้ความเห็นทางด้านกฎหมายในเรื่องของสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาการร่วมทุน สัญญาการถือหุ้น และสัญญาการหาพันธมิตร
 
 
 
 
 
  © Copyright 2016 ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved