| Eng
::   ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
::   ข้อมูลบริษัท
::   รายงานประจำปี
::   แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (56-1)
::   ผู้ถือหุ้น
::   การประชุมผู้ถือหุ้น
SET Index
ACAP Index
 
Powered by : Set.or.th
หน้าหลัก ข้อมูลสำหรับนักลงทุน › แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (56-1)
หัวข้อ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปก
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกำกับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12. รายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการ
                         ปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่
                         - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
                         - รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 
 
  © Copyright 2016 ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved