| Eng
::   เกี่ยวกับบริษัท
::   โครงสร้างผู้ถือหุ้น
::   คณะกรรมการบริษัท
::   ผู้ถือหุ้นของบริษัท
::   โครงสร้างองค์การ
::   ธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท
::   การลงทุนและบริหารความเสี่ยง
::   มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2405 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : (662) 793-3888
โทรสาร : (662) 793-3887
อี-เมล์ :
webmaster@acap.co.th
เว็ปไซต์ :
http://www.acap.co.th
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา › คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และวาณิชธนกิจ การให้บริการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ การจัดหาแหล่งเงินทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารธุรกิจทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่านประกอบด้วย

คณะกรรมการ

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง
1 พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ ประธานกรรมการบริษัท
2 น.ส. สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3 นาย เยี่ยม จันทรประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ
4 นาย อนุชัย วิทย์นลากรณ์ กรรมการ
5 นาย อดิศัย ววารินทร์ศิริกุล กรรมการ
6 น.ส. พิมพ์วลัญช์ สุวัตถิกุล กรรมการ
7 พล.ต.อ. อำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8 นาย ณฐพร อิงคนินันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9 นาย วิเศษ นุ๋ยตูม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  © Copyright 2016 ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved