15/2/2562
แจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร ์ จำกัด (มหาชน)

ACAP_Pre-emptive Package_TH .pdf
 

 

  © Copyright 2016 ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved