17/1/2560
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม : 27 ธ.ค. 2559
มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

thai.pdf
 

 

  © Copyright 2016 ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved