30/5/2560
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACAP-W1 ครั้งที่ 2

การใช้สิทธิ

เรื่อง : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ : 29 พ.ค. 2560
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : ACAP-W1
วันใช้สิทธิ : 15 มิ.ย. 2560
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 06 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2560
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 1.6965
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) : 1 : 1.1789

17046817.pdf
 

 

  © Copyright 2016 ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved