28/11/2560
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACAP-W1 ครั้งที่ 3

การใช้สิทธิ

เรื่อง : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ : 27 พ.ย. 2560
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : ACAP-W1
วันใช้สิทธิ : 15 ธ.ค. 2560
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
: วันที่ 07 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 2560
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 1.6965
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) : 1 : 1.1789

แบบฟอร์ม Exercise warrant ACAP-W1 ครั้งที่ 3 วันที่ 15-12-2560.pdf
 

 

  © Copyright 2016 ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved