16/2/2560
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 ก.พ. 2560
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 ก.พ. 2560
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 76,172,338
: หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 76,172,338
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพ) : 4 : 1
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ACAP-W2
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 6.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี


______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 ก.พ. 2560
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 76,172,338
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) : 4 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.00
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 76,172,338
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 76,172,338
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 ก.พ. 2560
วันประชุม : 27 มี.ค. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
(Recorddate: 01 มี.ค. 2560)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม : 02 มี.ค. 2560
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 27 ก.พ. 2560
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม : ห้องออเครสตร้า ชั้น 2 โรงแรมแจ๊สโซเทล

17010242.pdf
 

 

  © Copyright 2016 ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved