21/12/2559
หุ้นเพิ่มทุนของ ACAP เริ่มซื้อขายวันที่ 22 ธันวาคม 2559

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน

เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ACAP)
ทุนเดิม (บาท) : 125,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 250,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน :
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 54,689,350
ทุนใหม่ (บาท) : 152,344,675.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 304,689,350
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ(ACAP-W1) จำนวน
54,689,350 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 54,689,350 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 2.00
วันใช้สิทธิ : 15 ธ.ค. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย : 22 ธ.ค. 2559

0880NWS211220160756490718T.pdf
 

 

  © Copyright 2016 ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved