21/12/2559
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 15 ธ.ค. 2559

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญ
เสนอขายให้แก่

การใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ACAP-W1

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)
: 54,689,350
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (หน่วย)
: 7,810,607
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 2.00
วันใช้สิทธิ : 15 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)
: 54,689,350
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)
: 7,810,607

สรุปผลรวม
รวมจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ/แปลงสภาพ (หุ้น) : 54,689,350

16094916.pdf
 

 

  © Copyright 2016 ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved