29/11/2559
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACAP-W1 ครั้งที่ 1

การใช้สิทธิ

เรื่อง : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ : 29 พ.ย. 2559
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : ACAP-W1
วันใช้สิทธิ : 15 ธ.ค. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 07 ธ.ค. 2559 ถึง วันที่ 14 ธ.ค. 2559
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 2.00
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) : 1 : 1

16090521.pdf
 

 

  © Copyright 2016 ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved