การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุม AGM 2560
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
รายละเอียดกรรมการอิสระ
แบบฟอร์มลงทะเบียน AGM 2560
แผนที่สถานที่จัดประชุม
หนังสือมอบฉันทะ
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของเอแคป (ACAP-W1,W2)
การใช้สิทธิตามใบสําคญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย(ACAP-W1)
การใช้สิทธิตามใบสําคญแสดงสิทธิครั้งที่2 (ACAP-W2)
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
• รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
• รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
• รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
• รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554