การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุม EGM 2-2559
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
รายละเอียดกรรมการอิสระ
รายละเอียดบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
แบบฟอร์มลงทะเบียน AGM 2560
รายละเอียดเบื้องต้นของ ACAP-W2
แผนที่สถานที่จัดประชุม
หนังสือมอบฉันทะ
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของเอแคป (ACAP-W1,W2)
การใช้สิทธิตามใบสําคญแสดงสิทธิครั้งที่3 (ACAP-W1)
การใช้สิทธิตามใบสําคญแสดงสิทธิครั้งที่1 (ACAP-W2)
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
• รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
• รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
• รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
• รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
• รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552