2560
ไตรมาสที่ 1  
ไตรมาสที่ 2  
ไตรมาสที่ 3  
ไตรมาสที่ 4  
2559
ไตรมาสที่ 1  
ไตรมาสที่ 2  
ไตรมาสที่ 3  
งบปี  
2558
ไตรมาสที่ 1  
ไตรมาสที่ 2  
ไตรมาสที่ 3  
งบปี  
2557
ไตรมาสที่ 1  
ไตรมาสที่ 2  
ไตรมาสที่ 3  
งบปี  
2556
ไตรมาสที่ 1  
ไตรมาสที่ 2  
ไตรมาสที่ 3  
งบปี  
2555
ไตรมาสที่ 1  
ไตรมาสที่ 2  
ไตรมาสที่ 3  
งบปี  
2554
ไตรมาสที่ 1  
ไตรมาสที่ 2  
ไตรมาสที่ 3  
งบปี  
2553
ไตรมาสที่ 1  
ไตรมาสที่ 2  
ไตรมาสที่ 3  
งบปี