รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนมากที่สุดในบริษัทฯ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 เมษายน 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

 
ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น
1นางสาวสุกัญญา  สุขเจริญไกรศรี46,575,250 15.29%
2 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 43,245,000 14.19%
3 นายนิธาน ปิยะรัฐ 14,096,025 4.63%
4นายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี 8,478,200 2.78%
5 นายณรงค์ เผือกผ่อง 7,968,000 2.62%
6 นางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์ 7,650,0002.51%
7 บริษัท เน็ทเวิร์ค แมนเนจเมนท์ จำกัด 7,548,075 2.48%
8นายณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ 7,500,000 2.46%
9 นายวิสุทธิ์ นัชชาธน 7,298,000 2.40%
10 นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 7,000,000 2.30%
11 ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 147,330,80048.34%
  รวม 304,689,350 100.00%
รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้น
ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น  % รวม
กลุมสุขเจริญไกรศรี
1 นางสาวสุกัญญา  สุขเจริญไกรศรี 46,575,250

15.29 %

2 นายสุรศักดิ์  สุขเจริญไกรศรี 8,478,200

 2.78 %

3 นายปิยะณัฐ  สุขเจริญไกรศรี 2,000,000

0.66 %