รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนมากที่สุดในบริษัทฯ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 เมษายน 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

 
ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น
1นางสาวสุกัญญา  สุขเจริญไกรศรี46,575,250 14.75%
2 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 43,245,000 13.69%
3 นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 12,950,000 4.10%
4นายนิธาน ปิยะรัฐ 10,893,825 3.45%
5 บริษัท เน็ทเวิร์ค แมนเนจเมนท์ จำกัด 8,399,475 2.66%
6 นายวิสุทธิ์ นัชชาธน 8,120,0002.57%
7 นายณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ 7,880,000 2.50%
8นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต 6,000,000 1.90%
9 นายศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม 4,759,000 1.51%
10 นายณรงค์ เผือกผ่อง 4,754,600 1.51%
11 ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 162,229,52951.36%
  รวม 315,806,679 100.00%
รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้น
ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น  % รวม
กลุ่มสุขเจริญไกรศรี
1 นางสาวสุกัญญา  สุขเจริญไกรศรี 46,575,250

14.75 %

2 นายสุรศักดิ์  สุขเจริญไกรศรี 4,278,600

 1.35 %